Čo skrýva perspektíva stoličky

Fotoreport: Vernisáž autorskej výstavy "Čo skrýva perspektíva stoličky?"

Kurátorka: Marianna Brinzová

Photo by Matúš Granec

Photoreport: Opening of solo exhibiton "What is hidden undernear the perspective of the chair?"

Autorská výstava bola realizovaná ako site-specific projekt pre galériu MiniArt, YMKA, na Karpatskej 2 v Bratislave.

Tesne pred termínom výstavy, keď som rozmýšľala, ako poňať výstavný priestor, sa mi v rukách ocitla miniatúrna verzia dizajnérskej stoličky. Keď sa na viedenskom Swedenplazi konala promo akcia známeho nábytkárskeho impéria, podnet mi pristál priamo na dlani. Miniatúrna stolička ležiaca v mojich rukách.

Objekt, ktorý nemá zmysluplné využitie v reálnom živote. Jeho účel je čisto propagačný a keď ho splní, stráca svoju hodnotu a podstatu. Čo s tým? Rozhodla som sa tento banálny predmet oživiť. Mini stolička sa tak stala motívom pre moje kresby, figúrou a zároveň aj ready-made. Otázkou „Čo skrýva perspektíva stoličky?“ konfrontujem jej vizuálnu perspektívu, prenesenú na 2D ploche, s perspektívou, teda účelnosťou v bežnom živote.


Súčasťou výstavy bola aj anketa s otázkou "Aká je podľa Vás perspektíva tejto stoličky?" vyzývajúca návštevníkov reagovať na kresby a vymyslieť inú (ne)možnú perspektívu danej stoličky.Author`s exhibiton was realised as a site-specific project for the MiniArt Gallery, YMKA, in Karpatska 2th, Bratislava, SK.

Quite short time before my exhibition turn in gallery while I was thinking how to work with galllery space I got miniature version of design chair into my hands. During the promo action of well-known furniture imperium on Swedenplatz in Wien my motif landed directly onto my palms. A mini chair standing in my hands.

An object which has got no purposeful use in real life. Its use is only to make a prop and after reaching that it loses its value and meaning. What`s with this? I decided to make alive this native banal object. Mini chair became the main motif of my drawings, a figure and by the same mail also ready-made. Trough the question „What is hidden under the perspective of the chair?“ I am making comparisation between its visual perspective on 2D and its perspective or its utilization in daily life.


Another part of the exhibiton was also public inquiry questioned: "how can be the perspective of this chair according to you?" asking visitors to participate and create their own (im)possible perspective of the chair.Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

get in touch

hi@bessaillustration.com