Čo skrýva perspektíva stoličky

Fotoreport: Vernisáž autorskej výstavy "Čo skrýva perspektíva stoličky?"

Kurátorka: Marianna Brinzová

Photo by Matúš Granec

Photoreport: Opening of solo exhibiton "What is hidden undernear the perspective of the chair?"

Autorská výstava bola realizovaná ako site-specific projekt pre galériu MiniArt, YMKA, na Karpatskej 2 v Bratislave.

Tesne pred termínom výstavy, keď som rozmýšľala, ako poňať výstavný priestor, sa mi v rukách ocitla miniatúrna verzia dizajnérskej stoličky. Keď sa na viedenskom Swedenplazi konala promo akcia známeho nábytkárskeho impéria, podnet mi pristál priamo na dlani. Miniatúrna stolička ležiaca v mojich rukách.

Objekt, ktorý nemá zmysluplné využitie v reálnom živote. Jeho účel je čisto propagačný a keď ho splní, stráca svoju hodnotu a podstatu. Čo s tým? Rozhodla som sa tento banálny predmet oživiť. Mini stolička sa tak stala motívom pre moje kresby, figúrou a zároveň aj ready-made. Otázkou „Čo skrýva perspektíva stoličky?“ konfrontujem jej vizuálnu perspektívu, prenesenú na 2D ploche, s perspektívou, teda účelnosťou v bežnom živote.


Súčasťou výstavy bola aj anketa s otázkou "Aká je podľa Vás perspektíva tejto stoličky?" vyzývajúca návštevníkov reagovať na kresby a vymyslieť inú (ne)možnú perspektívu danej stoličky.Author`s exhibiton was realised as a site-specific project for the MiniArt Gallery, YMKA, in Karpatska 2th, Bratislava, SK.

Quite short time before my exhibition turn in gallery while I was thinking how to work with galllery space I got miniature version of design chair into my hands. During the promo action of well-known furniture imperium on Swedenplatz in Wien my motif landed directly onto my palms. A mini chair standing in my hands.

An object which has got no purposeful use in real life. Its use is only to make a prop and after reaching that it loses its value and meaning. What`s with this? I decided to make alive this native banal object. Mini chair became the main motif of my drawings, a figure and by the same mail also ready-made. Trough the question „What is hidden under the perspective of the chair?“ I am making comparisation between its visual perspective on 2D and its perspective or its utilization in daily life.


Another part of the exhibiton was also public inquiry questioned: "how can be the perspective of this chair according to you?" asking visitors to participate and create their own (im)possible perspective of the chair.Featured Posts
Recent Posts